Chinese Fintech Industry’s Self Discipline

Panel discussion on the Chinese fintech industry’s self discipline with Tiecheng Xu of PPmoney, Yikun Li of Souyidai, Jiaqi Duan of JKD, and Haimin Huang of Madai Wealth. Moderated by Song Fang of Guangzhou Internet Finance Association.